A Fővárosi Ítélőtábla ítéletet hozott a csalás bűntette és más bűncselekmények miatt F.A. és társai ellen indult ügyben

A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság 2018. november 6. napján F.A. vádlott és társai ellen csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőügyben határozatot hirdetett, amellyel Fővárosi Törvényszék ítéletét megváltoztatta.

 

Az irányadó tényállás alapján F.A. I. r. vádlott elhatározta, hogy úgy fog hozzájutni magasabb életszínvonalat biztosító, rendszeres jövedelemhez, hogy a banki ismeretekkel rendelkező S.A. II. r. vádlott és további – magas jutalékkal díjazott társak bevonásával – magát bennfentes kapcsolatokkal rendelkező, sikeres brókernek kiadva kínál kiemelkedő hozamú, kockázatmentes befektetési lehetőséget minél több személy számára. Az I. r. vádlott megállapodott a II. r. és K.B.I. III. r. vádlottakkal, hogy „ügyfeleket” keresnek az általa kínált befektetési lehetőséghez, ennek ellentételezéseként pedig nagy összegű jutalékot fizet a számukra.

 

Az I. r. vádlott és – az ő iránymutatása alapján – a II. r. és a III. r. vádlottak a befektetési ajánlattal megkeresett személyek részére a befektetés magas és egyúttal garantált hozamát emelték ki, általában a befektetett összeg – nagyságától függően – 5, 10 vagy akár 20 %-ának megfelelő havi hozamról adtak tájékoztatást. A kiemelkedő hozam elérésének módjával kapcsolatban arra hivatkoztak, hogy az I. r. vádlott Magyarországon és külföldön is kiváló banki kapcsolatokkal rendelkezik, ezáltal hozzáfér magánszemélyek részére nem elérhető, bankközi piacon zajló treasury műveletekhez. Arra is hivatkoztak a vádlottak, hogy a kínált befektetési formában a pénz kevesebb közvetítőn megy keresztül, aminek köszönhetően az ügyfél nagyobb arányban részesül a hozamból. A futamidő vonatkozásában a vádlottak elmondták, hogy a befektetés az ügyfél által megválasztott egy hónap és egy év közötti időtartamra létesíthető, de ugyanakkor abszolút rugalmas: a befektető bármikor visszakérheti a pénzét, azt hozamveszteség nélkül néhány napon belül visszakapja. A befektetések eredményeként ígért, kiemelkedő és egyben garantált hozamok minden gazdasági-pénzügyi realitást nélkülöztek, ugyanakkor jelentős számú személy – jelen eljárás sértettjei – elfogadta a befektetési ajánlatot.

 

Az ügyletekről a felek rendszerint okiratot készítettek, azonban nem a tényleges szóbeli megállapodást foglalták írásba, hanem a vádlottak kezdeményezésére rövid, csupán néhány kikötést tartalmazó kölcsönszerződést írtak, amelybe a kölcsön összegeként általában nem a ténylegesen átadott összegeket, hanem annak a megállapodás szerinti futamidő alatti garantált hozammal növelt összegét foglalták bele azzal, hogy a kölcsön kamatmentes. A sértettek bizalmának erősítése végett a vádlottak egyes kölcsönszerződések ellenjegyzésével ügyvédet is megbíztak, illetve esetenként a szerződéseket közjegyzői okiratba foglalták.

 

A sértettek a befektetni kívánt összeget többnyire készpénzben bocsátották a vádlottak rendelkezésére. A banki átutalással teljesíteni kívánó ügyfeleknek a vádlottak az I. r. vádlott egyik bankszámlaszámát adták meg, amelyről az átutalt összegeket az I. r. vádlott jellemzően néhány napon belül készpénzben felvette.

 

A szerződések futamidejének lejártakor a sértettek egy része az ígért hozam mellett a teljes tőkeösszeg kifizetését kérte, a sértettek többsége ugyanakkor csak a hozamra tartott igényt és a befektetés futamidejét meghosszabbítva újabb kölcsönszerződést írt alá, míg mások a hozam kifizetését sem kérték, hanem azt a tőke összegéhez hozzáírva kötöttek újabb kölcsönszerződést. Az I. r., a II. r. és a III. r. vádlottak részére befektetés címén különböző pénzösszegeket átadó sértettek száma és a befizetések összege folyamatosan emelkedett, így az I. r. vádlott az újabb befizetésekből – 2012. év márciusáig – akadály nélkül teljesíteni tudta az ígért havi hozamoknak megfelelő összegek, illetve a befektetésből kiszálló sértettek részére a tőke összeg kifizetését is.

 

A sértettek bizalmának elnyeréséhez jelentős mértékben hozzájárultak a befektetési tevékenység látszatát erősítő elemek, továbbá a vádlottaknak a sértettek előtt látványosan mutatott, az átlagosat lényegesen meghaladó életszínvonala.

 

A vádlottakkal befektetési megállapodást kötő sértettek számának és a befizetések összegének emelkedésével párhuzamosan a sértettek részére teljesítendő havi kifizetések együttes összege is gyors ütemben növekedett, ami a jelentős összegű jutalékfizetésekkel és saját célú kiadásokkal együtt azt eredményezte, hogy 2012. májustól az I. r. vádlott egyre több esetben csak késedelemmel – jellemzően egy újabb nagy összegű befizetés beérkeztével – tudta teljesíteni az ígért kifizetéseket. 2012. év nyarán a kifizetési nehézségek már állandósultak, ezért az I. r. vádlott a szervezet összeomlásának elkerülése céljából egyrészt további társak bevonásával, másrészt újabb kedvező befektetési formák ajánlásával kívánta elérni, hogy a befizetések összege a korábbinál is gyorsabb ütemben növekedjen. A rendszeres fizetési késedelmek miatt egyre több sértett döntött úgy, hogy kiszáll a befektetésből, és a teljes követelésének kifizetését kérte. Ennek következtében, illetve az ezen időszakban ígért, a korábbiaknál is magasabb hozamok és rövidebb futamidők miatt, továbbá a szervezet tevékenységébe bekapcsolódó újabb személyek részére fizetendő, egyre magasabb jutalékok és az egyéb – a befektetési tevékenység színlelésével és a kiemelkedő életszínvonal fenntartásával összefüggő – folyamatos kiadások okán az I. r. vádlott 2012. augusztusától a sértetti követelések nagy részének már nem tudott eleget tenni.

 

Az egyre szélesebb körben ismertté váló kifizetési problémák miatt 2012. szeptembertől a befektetés céljából befizetést teljesítő sértettek száma csökkent, az I. r. vádlott az addigiakat is meghaladó, több százmillió forintos, illetve akár egymilliárd forintot is meghaladó nagyságrendű ügyletek létrehozásával kísérelt meg a sikeres tevékenység látszatának helyreállításához és ezáltal a tevékenység folytatásához szükséges pénzhez hozzájutni. Ennek érdekében, anyagi lehetőségeinek és fizetőképességének alátámasztására – M. Á. XIII. r. vádlott és más, az eljárás során ismeretlenül maradt társai közreműködésével – egy ismert pénzintézet logójával ellátott, de ténylegesen nem a pénzintézet által kiállított, magyar és angol nyelvű igazolásokat szerzett be, amelyek azt tartalmazták, hogy az I. r. vádlott pénzintézetnél vezetett bankszámláján különböző jelentős per-, teher- és igénymentes összegek állnak rendelkezésre. Ezen igazolások felhasználásával az I. r. vádlott néhány társa közreműködésével elsősorban nagy értékű ingatlanok tulajdonosait és ezen ingatlanok fedezete mellett befektetni kész személyeket keresett meg, emellett nagy összegű kölcsönök felvételére tett kísérletet, illetve előkészületet. Ezen ügyletek azonban az érintett sértettek bizalmatlansága miatt végül nem jöttek létre.

 

Az I. r. vádlott 2010. év végétől kezdődően jogtalan haszonszerzési céllal – előbb a II. r. vádlott, majd további vádlott-társai bevonásával – 2012. év novemberéig olyan összehangoltan működő bűnszervezetet hozott létre, amelynek célja a vádlottakkal kapcsolatba kerülő személyek pénzének csalárd módon, a vádlottak saját részére történő megszerzése volt. Az egyre nagyobb számú sértett belépésével, illetve az újabb társak bevonásával piramisszerűen folyamatosan bővülő szervezet vezetését és irányítását mindvégig az I. r. vádlott látta el.

 

A szervezet tevékenysége során a sértettek készpénzben, illetve banki átutalás útján hozzávetőlegesen ötmilliárd forint körüli összeget bocsátottak a vádlottak rendelkezésére, amely pénzösszegek közvetlenül vagy vádlott-társain keresztül mind az I. r. vádlotthoz kerültek. A befolyt összegek felett az I. r. vádlott rendelkezett: ő maga döntött a sértettek részére történő kifizetésekről, a jutalékfizetésekről és az egyéb célú kiadásokról. Az I. r. vádlott – vádlott-társai által is tudottan – semmilyen tényleges befektetési vagy egyéb pénzügyi, illetve gazdasági tevékenységet nem folytatott; az ahhoz szükséges ismeretekkel, illetőleg az általa hivatkozott bennfentes kapcsolatokkal nem rendelkezett. Az I. r. vádlott pénzügyi tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel szintén nem rendelkezett.

 

Az I. r. vádlott a sértettektől befolyt pénzösszegekből – személyesen, illetve társai közvetítésével – összesen mintegy másfél milliárd forintot fizetett vissza a sértettek részére hozam vagy tőketartozás címén. Azon sértettek esetében, akik 2012. áprilisát megelőzően véglegesen kiszálltak a „befektetésből”, illetőleg 2010-2011. év során teljesítették befizetésüket és havonta történő hozamkifizetésre tartottak igényt, az okozott kár általában megtérült, sőt egyes sértettek összességében több pénzt kaptak vissza az általuk befizetettnél. A vádlottakkal a 2012. évben megállapodást kötő, valamint a vádlottak által folytatott tevékenység első évében befizetést teljesítő, de havi rendszerességű kifizetést nem igénylő, illetve a kifizetett összegeket ismét a vádlottak rendelkezésére bocsátó vagy új összegeket befizető sértettek kára azonban jellemzően nem vagy legfeljebb részben térült meg.

 

A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta.

 

A másodfokú bíróság a vádlottak túlnyomó többsége esetében az elsőfokú bíróság által megállapított bűncselekmények minősítését pontosította.

 

F.A. I. r. vádlottal – mint bűnszervezetben elkövetővel – szemben halmazati büntetésként kiszabott 11 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztést és 11 év közügyektől eltiltást, valamint H. I. V. r. vádlottal – mint bűnszervezetben elkövetővel – szemben halmazati büntetésként kiszabott 7 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztést és 7 év közügyektől eltiltást helybenhagyta.

 

S.A. II. r., K.B.I. III. r., F.L. VI. r. vádlottakkal szemben kiszabott büntetést enyhítette.

 

Az I., II., III., V. és VI. rendű vádlottak a bűnszervezetben történő elkövetésre tekintettel feltételes szabadságra nem bocsáthatók.

 

Az ítélőtábla ezen túlmenően még 13 vádlott esetében az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, és rendelkezett a bűnszervezetben való elkövetés mellőzéséről, valamint ebből következően a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjáról. 5 vádlott esetében a kiszabott büntetést enyhítette, 1 vádlottat teljes egészében, 1 vádlottat pedig részben felmentett az ellene emelt vádak alól, míg 4 – az elsőfokú bíróság által felmentett – vádlott bűnösségét mondta ki. A vádlottakkal szemben elrendelt vagyonelkobzások, valamint az őket terhelő kártérítésekre vonatkozó elsőbírói rendelkezéseket pontosította. A másodfokú bíróság Sz.A. IV. r. és P.D. XX. r. vádlottak tekintetében az ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította. Egyebekben a törvényszék ítéletét helybenhagyta.

 

A tanács elnöke indokolásában kifejtette, hogy az elsőfokú bíróság alapvetően törvényesen folytatta le az eljárását. A törvényszék túlnyomórészt helyesen indokolta meg, hogy miért állapította meg a vádlottak büntetőjogi felelősségét a terhükre rótt bűncselekményekben. Az ítélőtábla egyetértett azzal, hogy az I., II., III., V. és VI. rendű vádlottak esetében a bűnszervezetben való elkövetés nem vitatható, azonban a többi, bűnösnek kimondott vádlott esetében a bűnszervezet megállapításához szükséges ismérvek megléte kétséget kizáró módon nem volt bizonyítható, így esetükben annak megállapítását mellőzte.

 

A Fővárosi Ítélőtábla határozata az I. r., a II. r., a III. r., az V. r., a VI. r., a VII. r., a VIII. r., a X. r., a XI. r., a XII. r., a XIII. r., a XV. r., a XVI. r., a XVIII. r., a XIX. r., a XXI. r., a XXII. r., a XXIII. r., a XXVI. r., a XXVIII. r. és a XXIX. r. vádlott tekintetében jogerős.

 

Az ítélet a IX., a XIV., a XVII., a XXIV., a XXV., és a XXVII., továbbá a IV. és a XX. rendű vádlottak esetében nem jogerős, velük szemben az eljárás a Kúria mint harmadfokú bíróság előtt folytatódik.

 

 

Budapest, 2018. november 7.

 

 

Fővárosi Ítélőtábla

Sajtótitkárság