A Fővárosi Ítélőtábla döntése: jogellenes a 2022. szeptember 5. napjától meghirdetett mozdonyvezetői sztrájk

A Fővárosi Ítélőtábla a 2022. szeptember 20-án tárgyaláson kívül hozott végzésével az elsőfokú bíróság határozatát azzal a pontosítással hagyta helyben, hogy a kérelmezett által 2022. augusztus 24. napján bejelentett, 2022. szeptember 5. napjától határozatlan időre szólóan meghirdetett sztrájk jogellenes.

A kérelmező kérte, hogy az elsőfokú bíróság állapítsa meg a kérelmezett által 2022. augusztus 24. napján bejelentett, 2022. szeptember 5. napjától határozatlan időre szóló sztrájk jogellenességét, és kötelezze a kérelmezettet költségei megfizetésére. Álláspontja szerint a felek a Kérelmezett által 2021-ben a MÁV-START Zrt-nél kezdeményezett kollektív munkaügyi vitát a 2022-ben megkötött Sztrájkmegállapodással, eredményesen zárták le. A kérelmező a Sztrájkmegállapodásban foglaltakat teljesítette, ezért a kérelmezett jogszerűen már nem kezdeményezhet sztrájkot. Továbbá a sztrájk jogszerű kezdeményezésének feltétele azért sem valósult meg, mert a kérelmezett egyeztető eljárást nem kezdeményezett a sztrájk bejelentését megelőzően.

Az elsőfokú bíróság végzésével a kérelmezett által 2022. szeptember 5. napjára meghirdetett sztrájkot jogellenesnek nyilvánította. Indokolásában rögzítette, hogy a kérelmező a sztrájk elkerülése érdekében kötött Sztrájkmegállapodásban foglaltakat nem teljesítette, ennek megfelelően a szakszervezetnek továbbra is bérkövetelése van. Nem értett egyet továbbá azzal sem, hogy a kérelmezett joggal való visszaélő magatartást tanúsít. A kérelmező a Sztrájkmegállapodásban foglaltakkal szemben egy 2022. évben egyébként is járó juttatást fizetett ki a munkavállalóknak. A kérelemnek annyiban adott helyt, hogy a kérelmezett csak a sztrájk egyidejű meghirdetésével kezdeményezte az egyeztetést, amelyre tekintettel a meghirdetett sztrájk jogellenességét megállapította.

A kérelmező fellebbezésében a végzés megváltoztatását kérte. Hivatkozott arra, hogy a kérelmezett a sztrájkot – a rendelkező részben foglaltakkal szemben – nem egy napra, hanem határozatlan időre hirdette meg. Az elsőfokú bíróság, mivel az egyeztető eljárás lefolytatásának hiányára alapítottan helyt adott a kérelemnek, már nem vizsgálhatta a sztrájk egyéb feltételeinek jogszerűségét. Hivatkozott továbbá arra, hogy az elsőfokú bíróság olyan kérdésben nem hozhat határozatot, amellyel kapcsolatban lényeges körülményeket nem ismer, amelyekkel kapcsolatban bizonyítást nem folytatott le.

A kérelmezett észrevételében kérte az elsőfokú bíróság végzését – annak teljes indokolásával együtt – helybenhagyni. Nyilatkozata szerint az elsőfokú bíróság a rendelkezésre álló peradatok alapján helyesen rögzítette a tényállást, azokból helytálló jogi következtetést vont le.

A Fővárosi Ítélőtábla végzésével az elsőfokú bíróság határozatát azzal a pontosítással hagyta helyben, hogy a kérelmezett által 2022. augusztus 24. napján bejelentett, 2022. szeptember 5. napjától határozatlan időre szólóan meghirdetett sztrájk jogellenes.

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást kiegészítve megállapította, a felek 2022. március 9-én a 2022. március 10-étől meghirdetett sztrájk elkerülése érdekében megállapodást kötöttek. A kérelmezett szakszervezet a kérelmező munkáltatóhoz írt levelében kifogásolta a Sztrájkmegállapodás teljesítésének elmaradását, de bejelentésében úgy hirdetett sztrájkot, hogy előtte a munkáltatónál egyeztető eljárást nem kezdeményezett, ezért az a kötelező egyeztetés hiányában jogellenes.

Az elsőfokú bíróság határozata azonban az előterjesztett kérelemmel ellentétben kizárólag 2022. szeptember 5. napjára állapította meg a jogellenességet, ami nem felelt meg a kérelemben foglaltaknak. A kérelmezett határozatlan időre hirdetett sztrájkot, és a kérelmező kérelmében ezzel egyezően kérte a sztrájk jogellenességének megállapítását, ezért az ítélőtábla a kérelemnek megfelelően, pontosítva rendelkezett a sztrájk jogellenességének megállapításáról.

A sztrájk megtartásának elsődleges feltétele a törvény által szabályozott egyeztető eljárás lefolytatása. Mindenekelőtt ezen kötelező előzetes eljárás megvalósulásának vizsgálata szükséges, és amennyiben ez a feltétel nem teljesül, úgy a bíróságnak a kérelmező további hivatkozásairól dönteni nem kell. Jelen esetben az egyeztetés elmaradása a meghirdetett sztrájk jogellenességét eredményezte, ezért a másodfokú bíróság az elsőfokú végzést a kifejtettek szerint pontosítva, helybenhagyta.

A Fővárosi Ítélőtábla döntése jogerős.

Budapest, 2022. szeptember 21.

Fővárosi Ítélőtábla

Sajtótitkárság