M. Gy. I. r. vádlott

Tárgyalás időpontja: 
2013. október 17. csütörtök, 09:00
Ügy tárgya: 
hivatali visszaélés bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
1055. Budapest, Markó utca 16.
Tárgyaló: 
fszt. 3.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

1. tárgyalási nap
A Fővárosi Törvényszék mint elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint:

Az I. r. vádlott 2002. és 2006. között fővárosi kerületi polgármester volt, a II. r. vádlott ugyanezen időszakban a vagyongazdálkodásért felelős alpolgármesteri tisztséget töltötte be, míg a III. r. vádlott az önkormányzat állandó megbízása alapján ügyvédként járt el az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletekben, illetve 2004. március 1. napjától az Öböl XI. Kft. ügyvezetője volt.

2006. június 6. napján az önkormányzat képviselőtestülete határozatot fogadott el arról, hogy a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál (a továbbiakban: KVI) kezdeményezik az önkormányzat területén levő 38622 négyzetméter alapterületű kivett, beépítetlen terület megjelölésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

Az I. r. vádlott megkeresése nyomán a KVI 2006. július 11. napján azt a tájékoztatást adta, hogy az ingatlan az értékesítési tervben szerepel, így az ingyenesen nem adható az önkormányzat tulajdonába.

Ezt követően az I. r. vádlott írásban megerősítette az önkormányzat ingatlan megszerzésére irányuló szándékát azzal, hogy a szakértőjük által adott értékbecslésben megjelölt 135.000.000 forintos + áfa összegben készen állnak az egyeztetésre és a vételre. Egyben jelezte, hogy tudomással bírnak az ingatlanon fennálló 50 éves ingyenes használati jogról.

A pénzügyminiszter az ingatlan - a KVI előterjesztésben szereplő - 347.553.000 forint + áfa (összesen 417.063.600 forint) becsült piaci forgalmi értéken történő eladásához jóváhagyását adta.

2006. szeptember 12. napján a KVI és az önkormányzat között létrejött az ingatlan adásvételi szerződés. A szerződés 12. pontja alapján a szerződés hatálybelépésének feltétele volt, hogy annak megkötését az önkormányzat képviselőtestülete jóváhagyja. Ennek érdekében az I. r. vádlott előterjesztést tett, melyben javasolta, hogy az ingatlant az önkormányzat által alapított és kizárólagosan tulajdonolt Buda-Hold Kft-be apportálják (a törzstőke 350.000.000 forintos egyidejű felemelésével) a szakszerű gazdálkodás és megfelelő ingatlankezelés érdekében. Az I. r. vádlott az apportálásra vonatkozó javaslatát az önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottságának is előterjesztette, amit a Bizottság 2006. szeptember 18. napján tartott ülésén hozott határozatával támogatott, illetve a Buda-Hold Kft-t felhatalmazta az ingatlan hasznosítására.

2006. szeptember 21. napján az önkormányzat képviselőtestülete az I. r. vádlott kezdeményezésére rendeletben módosította az önkormányzat 2006. évi költségvetését oly módon, hogy a bevételi főösszeget és a kiadási főösszegét 417.064.000 - 417.064.000 forinttal megemelte, a hiány összegének változatlanul hagyása mellett.

Ezt követően, de ugyan ezen a napon az önkormányzat képviselőtestülete határozatával az I. r. vádlott által aláírt adásvételi szerződést jóváhagyta és az ingatlant a Buda-Hold Kft. tulajdonába adta.

Időközben, 2006. szeptember 20. napján az Öböl XI. Kft. kölcsönszerződést kötött a Buda-Hold Kft-vel, melynek értelmében az Öböl XI. Kft. 8,25%-os ügyleti kamat mellett 420.000.000 forintot kölcsön ad a Buda-Hold Kft-nek, mely az egyhónapos futamidejű kölcsön fedezeteként 423.000.000 forintról váltót bocsát ki.

2006. szeptember 21. napján tartott ülésén az önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottsága határozatában felhatalmazza a Buda-Hold Kft-t, hogy az önkormányzat javára 418.000.000 forint közérdekű kötelezettségvállalást tegyen. A kötelezettségvállalás forrását oly módon biztosították, hogy a Bizottság, a 2006. szeptember 18. napján meghozott határozatát úgy egészítette ki, hogy a Buda-Hold Kft. ingatlan-hasznosítási felhatalmazása az ingatlan értékesítésére is kiterjed.

Mindezek alapján a Buda-Hold Kft. 2006. szeptember 21. napján 418.000.000 forintos közérdekű kötelezettséget vállalt, közérdekű célként rögzítve, hogy a pénzt alulhasznált területek rehabilitációjára és ezzel új munkahelyek teremtésére szánja. A kötelezettségvállalásról szóló szerződést az önkormányzat képviseletében az I. r. vádlott, míg a Buda-Hold Kft. nevében annak ügyvezetője írta alá. A megállapodást a jegyző ellenjegyezte.

2006. szeptember 29. napján a Buda-Hold Kft. és az Öböl XI. Kft. megalapította a Nádor-Öböl Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft-t. Az alapító okirat a Buda-Hold Kft. törzsbetétjét 348.000.000 forintban, az Öböl Kft. törzsbetétjét 52.000.000 forintban határozta meg.

2006. október 20. napján a Nádor-Öböl Kft. taggyűlésén a Buda-Hold Kft. ügyvezetője bejelentette, hogy a 87%-os tulajdoni arányt képviselő üzletrészét értékesíteni kívánja, oly módon, hogy azt egy 306.000.000 és egy 42.000.000 forintos üzletrészre osztja. Bejelentett továbbá, hogy a 306.000.000 forint névértékű üzletrészt az Öböl XI. Kft-nek kívánja eladni 353.000.000 forint forgalmi értéken.

A Buda-Hold Kft. és az Öböl XI. Kft. közt a fentiek szerint létrejött üzletrész adásvételi szerződésnek megfelelően 2006. október 20. napján az Öböl-Nádor Kft. társasági szerződését módosították.

2006. október 21. napján a Buda-Hold Kft. és az Öböl XI. Kft. megállapodást kötöttek, melyben rögzítették, hogy a 2006. szeptember 20. napján kelt váltó alapján a Buda-Hold Kft-nek 423.000.000 forintos fizetési kötelezettsége áll fenn az Öböl XI. Kft. felé. Egyben kijelentették, hogy e tartozását a Buda-Hold Kft. 69.000.000 forint átutalásával és a Nádor-Öböl Kft-ben levő részesedésének átruházásával részben teljesítette, a fennmaradó 400.000 forintot pedig 2007. május 31. napjáig fizet meg.

Ugyanezen a napon a felek egy vételi és egy eladási opciós szerződést is kötöttek a Nádor-Öböl Kft. törzstőkéjének 10,5 %-át kitevő, a Buda-Hold Kft. tulajdonában álló, 42.000.000 forint névértékű üzletrészre, melynek értelmében az opciós jog gyakorlása esetén az üzletrész 45.000.000 forint ellenében az Öböl XI. Kft. tulajdonába kerül.

A Nádor-Öböl Kft. 2007. február 5. napján tartott taggyűlésén a Buda-Hold Kft. ügyvezetője előadta, hogy a Buda-Hold Kft. élni kíván eladási opciós jogával. Erre tekintettel a taggyűlés egyhangúan határozott a társaság egyszemélyes kft-kénti továbbműködéséről. Ezzel a Nádor-Öböl Kft. kizárólagos tulajdonosa az Öböl XI. Kft. lett.

A Fővárosi Törvényszék ítéletében megállapította, hogy a vádirattal ellentétben olyan, miszerint az I. r. és II. r. vádlottak pozíciójukból fakadó nyomásgyakorlás útján, a III. r. vádlott ötlete és koncepciója alapján, a III. r. vádlott jelenlétében utasította a Buda-Hold Kft. ügyvezetőjét azért, hogy a KVI-től megvett ingatlan az Öböl XI. Kft. tulajdonába kerüljön, nem történt.

-oo-

A Fővárosi Törvényszék a 2012. szeptember 4. napján kihirdetett ítéletével M. Gy. I. r. és L. I. II. r. vádlottakat a hivatali visszaélés bűntette, dr. Z. L. III. r. vádlottat a bűnsegédként elkövetett hivatali visszaélés bűntette miatt emelt vád alól felmentette.

-oo-

Az elsőfokú ítéletet ellen az ügyész a vádlottak terhére bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása érdekében jelentett be fellebbezést.
A Fővárosi Fellebbviteli Ügyészség átiratában a bejelentett ügyészi fellebbezést fenntartotta. Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a bizonyítást a szükséges és indokolt mértékben lefolytatta, és a történeti események vonatkozásában hibamentesen állapította meg a tényállást. Ugyanakkor a vád szerinti cselekmények gazdasági összhatását nem elemezte a bíróság. A vádhatóság szerint az egymáshoz kapcsolódó jogi és gazdasági tranzakciókat egyetlen racionális cél fogta össze, a KVI kezelésében levő ingatlan verseny nélküli megszerzése. Ennek során az I. és II. r. vádlottak, mint hivatalos személyek a III. r. vádlott ötletei alapján, hivatali pozíciójukkal visszaélve, tekintélyükből fakadó függőség kihasználásával elősegítették olyan színlelt ügyletek létrejöttét, melyről tudták, hogy célja a III. r. vádlott ügyvezetése alatt álló cég előnyhöz juttatása.

Egyéb információ: 

dr. Mohácsy Zsuzsanna
elnökhelyettes
+36-1/268-4803
mohacsyzs@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: