D. Barbara vádlott

Tárgyalás időpontja: 
2014. szeptember 17. szerda, 09:00
Ügy tárgya: 
adócsalás bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
1055 Budapest, Markó u. 16.
Tárgyaló: 
fszt. 3.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Fővárosi Törvényszék a 2013. december 2. napján kihirdetett 29.B.884/2013/25. számú ítéletében
D. Barbara vádlottat bűnösnek mondta ki
- adócsalás bűntettében (Btk. 310. § (1), (4) bekezdés) és
- magánokirat-hamisítás vétségében (Btk. 276. §).
Ezért őt halmazati büntetésül 3 évi börtönbüntetésre és 4 évi közügyektől eltiltásra ítélte, továbbá 5 évi időtartamra eltiltotta attól, hogy gazdasági társaság vezető tisztségviselője lehessen.

Rendelkezett egyúttal a lefoglalt bűnjelekről és az eljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetéséről.

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás a következő:

D. Barbara vádlott 2005. március 16. napjától 2006. december 8. napjáig a D. Kft. önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezetője volt. 2006. december 8. napjától a D. Kft. ügyvezetését N. Istvánné vette át, azonban a cég ügyvezetői teendőit ténylegesen továbbra is D. Barbara vádlott látta el. A cég székhelyeként bejegyzett cím egyben a vádlott lakóhelye is volt, ahol azonban a Kft. tényleges tevékenységet nem végzett.

A D. Kft. 20005. április 7. napjától működési engedéllyel rendelkezett egy vidéki ingatlanon hulladék- és melléktermék felvásárló telep üzemeltetésére is, itt azonban hulladék begyűjtési és válogatási tevékenység ténylegesen nem zajlott. A cég egyéb raktárral, telephellyel nem rendelkezett, gépkocsiállománya, a tevékenységéhez szükséges eszközei, alkalmazottai nem voltak.

A D. Barbara vádlott vezetése alatt álló D. Kft. ennek ellenére 2005. évben összesen 325.028.879 forint bruttó értékben értékesített fémhulladékot négy különböző cég részére. Ezeket a fémhulladékokat a vádlott magánszemélyektől, valamint a fenti cégekkel kapcsolatba nem kerülő jogalanyoktól szerezte be úgy, hogy akkor, amikor a tényleges tulajdonosok nevében szállítást végző személyek leadták a fémfelvásárló cégek telephelyein az árut, akkor a gépkocsivezetők a vádlott utasítására azt nem a saját nevükben, hanem a D. Kft. nevében adták le és mérlegeltették. A vádlott abban is megegyezett a tényleges szállítókkal, hogy az áru leadása után a parkolóban várja meg őket, és a fémhulladék megegyezés szerinti ellenértékét a mérlegjegyek vagy a más formában elkészült elszámolások alapján számla és pénzkifizetési bizonylat nélkül, készpénzben adja át a részükre. A tényleges szállítók és a D. Kft. között szerződés nem készült, az átvett árut a vádlott nem vette készletre és az ügyleteket semmiféle nyilvántartásban nem szerepeltette. A leadott fémhulladékról a vádlott állított ki számlát a felvásárló cégek felé, amelyek pedig annak ellenére, hogy az árut ténylegesen a D. Kft. adta el a részükre, a vádlott által kiállított eladási számlák alapján a D. Kft. részére fizettek. A hulladék értékesítéséről a tényleges eladók adólevonási jogot keletkeztető, Áfával terhelt, hiteles számlát nem állítottak ki, de a magánszemély eladók ilyen bizonylat kiállítására nem is voltak jogosultak.

D. Barbara vádlott annak érdekében, hogy a D. Kft.-nek az értékesítés után keletkező Áfa-fizetési kötelezettségét csökkentse, a vele tényleges gazdasági kapcsolatban soha nem álló cégek nevében kiállított – valós értékesítést és árumozgatást nélkülöző – fiktív hulladékértékesítési számlákat fogadott be. A befogadott számlákat valamennyi beszállítói cég nevében egyazon ismeretlen személyazonosságú személy állította ki.

Ily módon 2005. április 13. és 2005. december 28. napja közötti teljesítési dátummal összesen 324.396.421 forint összegben, 64.879.284 forint Áfa-tartalommal került sor számlák befogadására.

A D. Kft. és a vele tényleges gazdasági kapcsolatban soha nem álló cégek között a - valójában létre nem jött - gazdasági eseményekről kiállított és a vádlott által is tudottan valótlan számlákat minden esetben a vádlott adta át a könyvelőnek. A könyvelő azokat a D. Kft. könyvelésébe beállította és összegüket a cég által az APEH-hez 2006. február 17. napján benyújtott 2005. évi általános forgalmi adó bevallásában a belföldi termékértékesítés után keletkezett 65.006.000 forint Áfa összegével szemben előzetesen levonható Áfaként szerepeltette. A könyvelőnek a számlák fiktív voltáról nem volt tudomása.

A vizsgált időszakban D. Kft.-vel tényleges gazdasági kapcsolatban nem álló cégek közül négy gazdasági társaság általános forgalmi adó bevallást egyáltalán nem nyújtott be; két gazdasági társaság az Áfa-bevallási kötelezettségének eleget tett ugyan, a D. Kft. felé a cégek nevében ismeretlen személy által kiállított, valótlan tartalmú számlák azonban ezekben az adóbevallásokban nem szerepeltek.

A D. Kft.-vel tényleges gazdasági kapcsolatban nem álló cégek áruszállítás lebonyolítására alkalmas munkavállalói létszámmal, a hulladék tárolására alkalmas telephellyel, illetve a hulladék szállítására alkalmas tehergépjárművekkel nem rendelkeztek. A különböző személyek vezetése alatt álló cégek nevében egyetlen – sem a vádlottal, sem a könyvelővel, sem a beszállítói cégek képviselőivel nem azonos – ismeretlenül maradt személy a vád tárgyává tett számlákat visszadátumozva állította ki.

D. Barbara vádlott az általa képviselt D. Kft., valamint a vele tényleges gazdasági kapcsolatban soha nem álló cégek valótlan tartalmú beszerzési nyilatkozatainak a könyvelésbe és az adóbevallásba történő beállításával, illetve levonható adóként történő figyelembevételével, majd – az ennek következtében valótlan adatokat tartalmazó – Áfa-bevallás benyújtásával az adóhatóságot megtévesztette és az adólevonási jog gyakorlásának az Áfa törvényben rögzített szabályait megsértve, az adóbevételt 2005. évben Áfa adónemben mindösszesen 64.879.273 forinttal csökkentette.

Az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, ellene a vádlott és védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan enyhítés érdekében jelentettek be fellebbezést.

Egyéb információ: 

dr. Mohácsy Zsuzsanna
elnökhelyettes
+36-1/268-4803
mohacsyzs@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: