B. Péter és társai

Tárgyalás időpontja: 
2016. november 17. csütörtök, 09:00
Ügy tárgya: 
különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények
Tárgyalás helyszíne: 
Budapest, V., Markó u. 16.
Tárgyaló: 
fszt. 3
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Következő tárgyalási nap: 2016. november 23. - 9:00 óra

 

B. P. és társai vádlottak ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás a Fővárosi Törvényszék előtt.

A Fővárosi Törvényszék a 2015. november 9. napján kihirdetett ítéletével

- B. P. I. r. vádlottat hűtlen kezelés bűntette [Btk. 376. § (1) és (5) bekezdés a.) pont]

- Sz. I. Zs. II. r. vádlottat bűnsegédként elkövetett hűtlen kezelés bűntette [Btk. 376. § (1) és (5) bekezdés a.) pont]

- Gy.S. III. r. vádlottat bűnsegédként elkövetett hűtlen kezelés bűntette [Btk. 376. § (1) és (5) bekezdés a.) pont]

- N. Zs. IV. r. vádlottat folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntette [Btk. 372. § (1), (2) bekezdés bc.) pontjára figyelemmel (6) bekezdés b.) pont]

miatt emelt vád alól felmentette.

A sértett Zrt által előterjesztett polgári jogi igényt elutasította és megállapította, hogy a felmerült bűnügyi költséget az állam viseli.

 

Az elsőfokú bíróság által megállapított I. tényállás szerint B. P. I. r. vádlott 2007. június 1. napjától a sértett Zrt. vezérigazgatója volt.

A T-I. Kft. -nek Sz. I. Zs. II. r. és Gy. S. III. r. vádlottak voltak az ügyvezetői.

A sértett Zrt. 2000. augusztus 31-én helyezte üzembe a P-i Regionális Hulladéklerakó Központot, ahol éves szinten Budapest hulladékának mintegy 50 %-a került hasznosításra, a hulladéklerakás folyamatosan történik. A kellemetlen szaghatás mellett, a metán a levegővel elegyedve veszélyes robbanókeveréket alkot, ami rendkívül balesetveszélyes is, 2008. januárjára kiderült, hogy a hulladéklerakóban a várnál nagyobb mennyiségű depóniagáz keletkezik. Az anyagi korlátok miatt a keletkező gáz hasznosítása háttérbe került, az elsődlegesen a gáz megsemmisítésre került a hangsúly.

A sértett Zrt. 2009.évi üzleti és beruházási tervében a P-i Regionális Hulladéklerakó Központ területén lévő beruházásra 300.000.000 Ft szerepelt. A sértett Zrt. 2009. januárjában több - 3 - cégtől kért ajánlatot a P-i Regionális Hulladéklerakó Központ depóniagáz elszívásának és ártalmatlanításának tender tervdokumentációjának elkészítésére, melyek közül végül a legkedvezőbbnek tűnő tervdokumentációt fogadták el.

A stratégiai és üzletfejlesztési vezérigazgató - helyettes 2009. februárjában levelet írt a Közbeszerzési bizottság elnökének. E levél szerint a beruházás becsült értéke cca280 millió Ft.

A közbeszerzési eljárás 2009. február 26-án került elfogadásra.

A nemzeti hirdetményes gyorsított tárgyalásos eljárás első megjelenése 2009. április 3. napja volt, a részvételi felhívásban ekkor már a becsült érték 450.000.000 Ft + Áfa volt. Az eljárás fajtája gyorsított tárgyalásos eljárás volt, az ajánlattételi határidő pedig 2009. április 16. A részvételi határidőig két cég váltotta ki a részvételi dokumentációt és adta be jelentkezését: a T-I. Kft. és P. Kft. konzorcium, valamint az E. Zrt. A Konzorcium 2009. május 27-én a P-i Regionális Hulladéklerakó Központot depóniagáz ártalmatlanítására benyújtott ajánlata 449.000.000.- forint+Áfa volt, mely a tárgyalások során 448.500.000 Ft + Áfára módosult. Az I. r. vádlott javasolta a mielőbbi szerződéskötést, mely 2009. június 16-án meg is történt,a szerződést a sértett Zrt. részéről az I. r. vádlott írta alá, míg a T-I. Kft. részéről a II. r. vádlott.

A T-I. Kft. részére a sértett Zrt. a szerződés szerint 443.500.000.- forint+áfa összeget utalt át. A T-I. Kft. a pályázattal kapcsolatos előkészítő munkákat és a tényleges kivitelezést alvállalkozókkal végeztette el, a megvalósításban a P. Kft. nem vett részt, szerepe a konzorciumban mindössze a pályázat megírására, illetve referenciák és tőkeerő biztosítására koncentrálódott, melyért 20.000.000 Ft + áfa ellenértékben részesült. Az alvállalkozóknak és beszállítóknak összesen kifizetett összeg 337.742.083 Ft volt.

A T-I. Kft. a szerződés szerinti munkákat 2010. januárjában befejezte, a beruházás végleges műszaki átvétele 2010. februárjában megtörtént. A T-I. Kft. a szerződési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. A műszaki teljesítést a sértett Zrt. műszaki ellenőre igazolta. A szerződésben foglaltakon túl - változatlan áron - emelt műszaki tartalmat valósítottak meg.

Az eljárás során kétséget kizáróan bizonyítani, hogy az I. r. vádlott gazdálkodói kötelességét szándékosan megszegte volna a fenti szerződés aláírásával és a sértett Zrt.-nek 76.893.709 Ft+ áfa vagyoni hátrányt okozott volna, nem lehetett, ugyanúgy, mint ahogy az sem, hogy ehhez II. r. és III. r. vádlottak segítséget nyújtottak volna.

Továbbá nem állapítható meg az sem, hogy a közbeszerzésben megjelölt beruházás értéke eltúlzott lett volna, a tényleges piaci árat jóval meghaladta volna és erről II. és III. r. vádlott tudott volna és a szerződésre általuk ezen tény birtokában került volna sor. Emellett az sem állítható bizonyítottan, hogy a pályázatban kiírt ár a reális piaci árat meghaladta volna, továbbá II. és III. r. vádlott ezen tény ismeretében írták volna alá a szerződést.

Az elsőfokú bíróság által megállapított II. tényállás szerint a IV. r. vádlott 2006. július 14. napjától a N. M. Kft. társaság 2009. szeptember 9. napján elrendelt felszámolásáig önálló képviseletre jogosult vezető tisztségviselője volt. Az N. M. Kft gazdasági kapcsolatban állt a T-I. Kft.vel, azonban a tényállás I. pontjában szereplő kivitelezés során nem ténykedett. A T-I. Kft a sértett Zrt-től a kivitelezést követően számlájára utalt pénzből az alvállalkozók kifizetését követően pénzt utalt az N. M. Kft. számlájára, mely pénzösszegek felett a IV. r. vádlott rendelkezett, aki ezen átutalt összegből 2009. július 10. és augusztus 17. napja között a 194.455.000 Ft összeget készpénzben felvett. A rendelkezésre álló adatok alapján kétséget kizáróan nem bizonyítható, hogy a felvett összegeket a társaság érdekkörén kívül, saját céljaira fordította volna.

Az elsőfokú ítélet ellen

- az ügyész valamennyi vádlott terhére, bűnösségük megállapítása és büntetés kiszabása

- az I. r. vádlott védője a felmentés jogcímének megváltoztatása, bűncselekmény hiányából történő felmentés

- a sértetti képviselő az ítélet helybenhagyása esetén a polgári jogi igény érvényesítésének egyéb törvényes útra utasítása, a vádlottak bűnösségének megállapítása esetén az I-II-III. r. vádlottak polgári jogi igény megfizetésére kötelezése

érdekében jelentettek be fellebbezést.

A II-III-IV. r. vádlottak és védőik az ítéletet tudomásul vették.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az ügyészi fellebbezést valamennyi vádlottat érintően módosított tartalommal, az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése és új eljárásra utasítása végett tartotta fenn.

Egyéb információ: 

dr. Ujvári Ákos sajtószóvivő

Nagyné dr. Ilosvay Zsuzsa sajtótitkár

Besze Mária sajtótitkár

E-mail cím: sajto@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: