M. C. Kft. felperes - Bp. F. Ö. alperes szerződés felmondása

Tárgyalás időpontja: 
2018. szeptember 4. kedd, 09:00
Ügy tárgya: 
Szerződés felmondása
Tárgyalás helyszíne: 
1027 Budapest, Fekete Sas utca 3.
Tárgyaló: 
Fszt. 3.
Ügyszak: 
Polgári
Összegzés: 

A felperes keresetlevelében annak megállapítását kérte, hogy az alperes 2015. október 22-én kelt, a felek között 2006. szeptember 28. napján létrejött utcabútorok telepítéséről, üzemeltetéséről és reklámcélokra történő hasznosításáról szóló szerződést felmondó alperesi jognyilatkozat érvénytelen és a felperes szerződés szerinti közterület használati jogosultsága továbbra is fennáll.

Az alperes viszontkeresetében – több jogcímen – a szerződés érvénytelenségének a megállapítását kérte.

Az elsőfokú bíróság 2016. szeptember 15. napján meghozott ítéletével megállapította, hogy az alperes 2015. október 22-én kelt, a felek között 2006. szeptember 28-án megkötött utcabútorok telepítéséről, üzemeltetéséről és reklámcélokra történő hasznosításáról szóló szerződést felmondó nyilatkozata hatálytalan, a felperes ezt meghaladó kereseti kérelmét és az alperes viszontkeresetét elutasította.

Az alperes fellebbezése alapján eljárt Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

Az ítélet ellen az alperes terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet.

A Kúria a 2017. szeptember 6. napján meghozott részítéletével a jogerős ítélet viszontkeresetet elutasító rendelkezését hatályában fenntartotta, ezt meghaladóan a jogerős ítélet felülvizsgálattal támadott részét hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította.

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a kereset vonatkozásában annyiban találta alaposnak, hogy az ügy érdemi elbírálására lényegesen kiható eljárási szabálysértés miatt, és mert a döntéshez szükséges tények teljes körűen nem állapíthatók meg, a jogerős ítélet hatályon kívül helyezése szükséges.

A szerződés felmondása miatt előterjesztett keresetet az eljárt bíróságok nem a tartalma szerint bírálták el, melynek következtében sérült az ítélet teljességének a követelménye.

A kereset tartalmát tekintve annak megállapítására irányult, hogy nem szüntette meg a felek szerződését az alperes felmondása, mert a felmondás egyrészt jogszerűtlen, másrészt hatályát vesztette. Az eljárt bíróságok ennek az egyetlen kereseti kérelemnek a két indokát önálló, eshetőleges kereseti kérelemnek tekintették, azokat a felperes által meghatározott sorrendet megfordítva bírálták el és mivel az elsődlegesként elbírált keresetet alaposnak találták, nem tartották szükségesnek, hogy áttérjenek a másodlagosnak tekintett kereset elbírálására és annak tárgyában ítéleti döntést hozzanak, ugyanakkor e kereseti kérelem megalapozottságának is indokát adták.

A Kúria kifejtette, hogy a felmondás nem minősül olyan szerződési nyilatkozatnak, melyre a szerződésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók, ezért fogalmilag kizárt a vonatkozásában az érvénytelenség megállapítása.

Az eljárt bíróságok elsőként a felmondás hatálytalanságát vizsgálták a haszonbérlet megszűnésének a szabályai szerint, azonban a perbeli szerződés egyetlen elemét tekintve sem minősül haszonbérleti szerződésnek, hanem olyan atipikus szerződés, melynek a tartalmát a felek szabadon megállapíthatták.

Az alperes felmondását az indokolásában foglaltak, a felek szerződésének tartalma és a Polgári Törvénykönyv általános szabályai alapján kell megítélni, fővárosi közgyűlési rendeletnek csak abban az esetben lehet szerepe, ha a felmondás alapjául szolgáló szerződésszegés az atipikus szerződés közterület-használati elemét érinti.

A per első tárgyalásán adott bírói tájékoztatástól eltérően annak bizonyítása, hogy teljesítése szerződésszerű volt, a karbantartási hiányosságokat pedig pótolta a felperes, míg a vitatott karbantartás hiányosságok bizonyítása az alperes kötelezettsége.

A Kúria rendelkezése szerint a megismételt eljárásban az elsőfokú bíróságnak a részítélet indokolásában kifejtettek figyelembe vételével kell megvizsgálnia a felmondást, megfelelően tájékoztatnia kell a feleket és a szükséges bizonyítás lefolytatását követően olyan érdemi döntést kell hoznia, mely a kereseti kérelemre teljes körűen kiterjed.

1

A megismételt eljárást követően az elsőfokú bíróság a 2018. április 12. napján meghozott ítéletével megállapította, hogy az alperesnek a 2015. október 22-én kelt, a felek közötti, 2006. szeptember 28-án megkötött utcabútorok telepítéséről, üzemeltetéséről és reklámcélokra történő hasznosításáról szóló szerződését felmondó nyilatkozata a szerződést nem szüntette meg.

Az ítélet ellen az alperes terjesztett elő fellebbezést, amelyben elsődlegesen kérte annak hatályon kívül helyezését, másodlagosan a megváltoztatását és a kereset elutasítását.

Eljáró bíróság: